Home Bezorging Betalen Contact Actueel Nieuws Zuurzak vernietigt kankercellen Bereiding zuurzakbladeren Sap bittermeloen voorkomt mogelijk alvleesklierkanker
 
 
Producten
Zuurzak producten
Boeken
Nattrium Bicarbonaat (Baking soda)
Kruiden
Extra
Informatie over: zuurzak de kankerkilller
Zuurzak vernietigt kankercellen
Bloed onderzoek CEA
Links over zuurzak
PSA, Prostaatspecifiek antigeen
Binnenkort te verwachten
Video over vitamine B17
Bereiding zuurzakbladeren

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van www.zuurzakbladeren.com


www.zuurzakbladeren.com is een onderdeel van Rysark Online Sales te Volendam.
De Algemene voorwaarden van Rysark Online Sales zijn van toepassing op deze webwinkel.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rysark Online Sales. (hierna: R.O.S.) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van R.O.S. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door R.O.S. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van R.O.S. zijn vrijblijvend en R.O.S. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door R.O.S. R.O.S. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ROS dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (De koper betaalt altijd verzendkosten), tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de advertentie of schriftelijk , of per mail overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien(14) dagen zonder korting of compensatie voorafgaande aan de leveringen binnen Nederland. U krijgt van ons een Mail nadat U de bestelling heeft geplaatst met daarin alle (betalings)gegevens en eventuele verzendkosten . Voor bestellingen buiten Nederland, geldt hetzelfde . Wij sturen U een e-mail sturen waarin wordt vermeld dat

3.3 Betaling geschiedt per bankrekening, te weten ABN Amro Bank Rekeningnummer 61.90.10.150 van Rysark Online Sales te Volendam, onder vermelding van uw ordernummer en besteldatum.

3,4 Verzending onder Rembours : Bij zendingen onder rembours(betalen aan de postbode) wordt 10.00 extra in rekening gebracht per bestelling. Het rembourbedrag mag maximaal 200 zijn. Bij een hoger aankoopbedrag vragen we om het bedrag boven 200 van te voren aam ons over te maken

3.5 Uitgaande van de werkwijze voorafgaande aan 01 januari 2006: Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een schriftelijke aanmaning per post door H4A bent u een bedrag van negentien euro en vijf en negentig eurocent ( 19.95) aan administratiekosten verschuldigd en indien R.O.S. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van R.O.S. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Rysark Online Sales.
Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst, of naleving hiervan.

Artikel 4. Levering

4.1 Wij als Rysark Online Sales leveren al onze artikelen wanneer ze op voorraad zijn binnen twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling(en).
Volgens de Wet Kopen Op Afstand bedraagt de levertijd van Uw bestelde artikel(en) maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen met R.O.S.. Mocht de levertijd niet haalbaar zijn krijgt U van R.O.S. tijdig bericht en bieden wij U de mogelijkheid om Uw bestelling te annuleren of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij annulering van een bestelling binnen maximaal 30 dagen teruggestort op Uw rekening.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, na betaling van het totaalbedrag van de u toegestuurde bevestigings e-mail.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan R.O.S. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door R.O.S. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 R.O.S. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid en Retouren

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u R.O.S. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier ( 4 ) dagen na de aflevering, schriftelijk of per mail (shop@eenbeetjegezond.nl) en gemotiveerd kennis te geven.

7.3  De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.
Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour ?
Het product mag niet gebruikt zijn en nog normaal verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen).
Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

7.4. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
* Om hygienische redenen niet meer verkocht kunnen worden. (thermometers ,vibrators, een Supersmoker die gebruikt is, tandenborstels, deodorantrollers, .....)
Kortom alle producten die met het menselijk lichaam contact gehad hebben.
* Voedingssupplementen, vitamineproducten, vloeibare producten mogen niet geopend zijn, en de verpakkingsseal mag niet verbroken zijn.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en R.O.S., dan wel tussen R.O.S. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en R.O.S., is R.O.S. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van R.O.S..

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft R.O.S. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat R.O.S. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan R.O.S. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan R.O.S. schriftelijk opgave doet van een adres, is R.O.S. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan R.O.S. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door R.O.S. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat R.O.S. deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met R.O.S. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door R.O.S. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Rysark Online Salesis bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden Levertijd Bezorging Betalen Contact Actueel Nieuws Privacy Policy